OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky

Platné ke dni 03.01.2023

· ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků PRINT WITH SMILE - Ready Rebel 3D (dále jen "výrobky" nebo "zboží") registrovanými a neregistrovanými zákazníky (dále jen "zákazník" nebo "kupující"), kteří nakupují prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ready3d.store . (dále jen "internetový obchod").
 • Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je společnost PRINT WITH SMILE, SE zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. H 2238, IČ: 080 36 993, Vrážská 1562/24a, 15531 Praha 5 - Radotín (dále jen "PWS" nebo "prodávající"). Zákazník bere tímto na vědomí, že tyto VOP tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené na základě jednotlivé objednávky učiněné kterýmkoliv ze způsobů uvedených v těchto VOP. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy (PWS a zákazníkem) se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2158 a násl. a případně § 1824 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník").
 • Pro případ, kdy je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od PWS, právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nepoužije se na vztah takové osoby a PWS úprava práv a povinností spotřebitele dle občanského zákoníku a těchto VOP.
 • Zákazník, který/á je nezletilým, tímto prohlašuje, že je v rámci své rozumové a volní vyspělosti plně způsobilý k právním jednáním vůči PWS a je mu známa povaha i možné důsledky plynoucí ze skutečnosti, že vstupuje do právních jednání s PWS.
 • PWS zpracovává osobní údaje v souvislosti s registrací / nákupem v internetovém obchodě. Oprávněným zájmem PWS je zasílat zákazníkům marketingová a jiná obchodní sdělení v souvislosti s nákupem / registrací v internetovém obchodě. Zákazník může kdykoliv vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. PWS tuto námitku zpracuje bez zbytečného prodlení od jejího obdržení. Pro více informací ohledně zpracování osobních údajů slouží Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici v internetovém obchodě.

· INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté PWS nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

· OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží uvedeného v objednávce. Pro zadání objednávky je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné v internetovém obchodě.
 • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyslovuje souhlas s jejich aktuálním zněním v plném rozsahu. Zákazník je okamžikem odeslání objednávky těmito VOP vázáni. Dále potvrzuje, že se seznámil se zněním Prohlášení o ochraně osobních údajů a že jeho znění bere na vědomí.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a AVON není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
 • Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 • Kupní smlouva je uzavřena zasláním potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání každé jednotlivé kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník.

· ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Reklamační řád PWS se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u PWS jejími zákazníky a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy
 • Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 • Zákazník nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží také v případě, kdy zákazník vadu sám způsobil.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Jako záruční doklad slouží faktura, resp. elektronická faktura.
 • Veškeré reklamace budou posouzeny a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaných výrobků PWS..
 • Po převzetí výrobků je zákazník bez zbytečného odkladu povinen provést kontrolu výrobků zejména přezkoumat:
 • zda se jedná o výrobek, který byl ze strany zákazníka objednán; a
 • zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu; a
 • zda fungují všechny jednotlivé části výrobku; a
 • zda se shodují údaje na faktuře se skutečností.
 • Pokud výrobek nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, může zákazník uplatnit práva z vadného plnění. Tato práva se nevztahují na vady výrobků zjištěné v důsledku nesprávného užívání, nedodržení pokynů k používání výrobku, nesprávným skladováním nebo poškozením výrobku zákazníkem. Rovněž není možno reklamovat výrobky nadměrně opotřebované.
 • Nedodané, a přitom fakturované výrobky je zákazník povinen nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky v rámci pracovních dní zákaznického servisu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Reklamované výrobky je nutné zaslat doporučenou poštou řádně zabalené na adresu uvedenou v záhlaví. K této reklamaci je také nutné přiložit kopii nákupní faktury (i elektronické faktury), aby bylo možné určit přesné datum, kdy byl výrobek zakoupen. Nebude-li kopie faktury (resp. dokladu o převzetí výrobku) k reklamaci přiložena, nebude reklamace považována za řádně uplatněnou. Jako doklad je potřeba uschovat kopii formuláře a podací lístek z pošty.
 • ZÁKAZNICKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

· PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č...., vedený u....,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány...,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží;
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 • Kupující si může zvolit způsob dodání zboží. Dodáním dochází k převzetí zboží kupujícím. Způsobem dodání se rozumí doručení:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 • Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující s touto formou mlčky souhlasí uzavřením objednávky.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je uveden v příloze těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto článku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve formuláři.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal (prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkovi již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím AL/zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny, přičemž stejně tak je prodávající oprávněn si vůči nároku zákazníka na vrácení kupní ceny započíst jakoukoli splatnou pohledávku vůči zákazníkovi.
 • Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, je-li zřejmé, že ji zákazník podstatně poruší. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to v případech, že
 • se výrobek už nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena výrobku, nebo
 • zákazník neuhradil předcházející objednávku ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře; nebo
 • objednaný výrobek byl z technických důvodů či neodstranitelných vad stažen z trhu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 • DORUČOVÁNÍ
 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 • MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

· ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Zákazník souhlasí s tím, že znění VOP může prodávající v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jednostranně měnit či doplňovat (čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP). Změna VOP dle předchozí věty bude zákazníkovi oznámena zveřejněním nového znění VOP v internetovém obchodě.
 • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

E-mail: sales@printwithsmile.com

Telefon: +420 606 796 796


Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne...............jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ...............objednal zboží ..............., číslo objednávky ..............., v hodnotě ............... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ............... Kč na můj bankovní účet číslo ................

V ...............dne ...............

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

Přílohy: doklad o koupi